Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:60 Utkom från trycket den 2 mars 2004Lag om ändring i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande;utfärdad den 19 februari 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139. föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 3 kap. 11 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande skall ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1998:273.Individuellt pensionssparande får ske i en eller flera av sparformernainlåning,andelar i investeringsfond ochandra fondpapper.3 §3 § Senaste lydelse 1998:273.Vid sparande i en investeringsfond skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i en sådan investeringsfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder. Pensionssparmedlen får även placeras i ett utländskt fondföretag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för investeringsfonder här i landet. 4 §4 §Vid sparande i andra fondpapper än andelar i en investeringsfond skall pensionssparmedlen för spararens räkning placeras i fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel vid en reglerad marknad som är öppen för allmänheten. 3 kap.11 §11 § Senaste lydelse 1999:319.Pensionssparinstitutet skall årligen ge kontoinnehavaren en skriftlig redovisning av förvaltningen av tillgångarna på pensionssparkontot. I redovisningen skall angestillgångarnas ingående och utgående värde,tillgångarnas placering,köp, försäljningar och andra omplaceringar som skett,belopp som har betalats eller utbetalats,räntor och utdelningar, ochskatter och avgifter som dragits från kontot.Om tillgångarna under året varit placerade i andelar i en sådan investeringsfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder, skall det i redovisningen dessutom anges hur stort belopp av de totala kostnader som belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret som hänför sig till andelsinnehavet. Det skall framgå hur stor del av beloppet som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.2. Vad som sägs i 2 kap. 1, 3 och 4 §§ samt 3 kap. 11 § om investeringsfonder skall också gälla sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDLars Afrell(Finansdepartementet)