Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:124 Utkom från trycket den 23 mars 2004Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 11 mars 2004.Regeringen föreskriver att 8 kap. 1 § fordonsförordningen (2002:925) skall har följande lydelse.8 kap.1 §1 § Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att1. en buss, en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för personbefordran,2. en personbil skall få användas vid övningskörning i trafikskola,3. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än ett terrängmotorfordon skall få användas för personbefordran,4. en bil skall få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § 1 förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)