Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

kap. 9 §

2En sjöman har rätt att frånträda sin befattning på fartyget
1. om det är fara för att fartyget skall uppbringas av krigförande eller utsättas för krigsskada, eller
2. om någon av följande sjukdomar har vunnit utbredning i den hamn som fartyget är destinerat till:
– difteri
– fläckfeber
– gula febern
– hepatit A-E
– hepatit non A non B non C non D non E
– kolera
– meningokockinfektion
– mjältbrand
– paratyfoidfeber
– pest
– polio
– rabies
– salmonellainfektion
– shigellainfektion
– tuberkulos
– tyfoidfeber
– virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica
– återfallsfeber.
Rätten att frånträda befattningen gäller dock inte om sjömannen har godtagit att följa med fartyget under de angivna förhållandena.
Vill en sjöman frånträda sin befattning på grund av förhållande som avses i första stycket skall sjömannen underrätta arbetsgivaren utan dröjsmål efter det att han eller hon fått kunskap om förhållandet. Sjömannen har därefter rätt att frånträda befattningen innan fartyget anländer till det område där förhållandet råder.

SFS 2004:172

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarHANS KARLSSONLennart Renbjer (Näringsdepartementet)
Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.
Senaste lydelse 2003:369.