Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:178 Utkom från trycket den 20 april 2004Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall;utfärdad den 7 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178. föreskrivs att 26 a § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.26 a §26 a § Senaste lydelse 1995:1317.Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall den som förestår vården vid hemmet underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErna Zelmin(Socialdepartementet)