Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:183 Utkom från trycket den 20 april 2004Lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård;utfärdad den 7 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178. föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård skall ha följande lydelse.1 §1 §Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligtlagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, ochlagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). 4 §4 §Vad som sägs i 3 § gäller intebesök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) är tillämplig, ochnär 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är tilllämpligt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarBERIT ANDNORErna Zelmin(Socialdepartementet)