Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:190 Utkom från trycket den 20 april 2004Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet;utfärdad den 7 april 2004.Enligt riksdagens beslutBet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178. föreskrivs att 1 § lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet skall ha följande lydelse.1 §1 §Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra landstingets uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), enligt tandvårdslagen (1985:125), enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, enligt lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.,enligt smittskyddslagen (2004:168), ellersom i annat fall enligt lag skall handhas av en sådan nämnd som avses i 10 § hälso- och sjukvårdslagen, och kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), enligt hälso- och sjukvårdslagen, enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, enligt lagen om patientnämndsverksamhet m.m., eller som i annat fall enligt lag skall handhas av socialnämnd. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarBERIT ANDNORErna Zelmin(Socialdepartementet)