Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2004:210 Utkom från trycket den 4 maj 2004Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling;utfärdad den 22 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187. föreskrivs att 28 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall ha följande lydelse.28 §28 §Tullverket får besluta om kroppsvisitation av varje resande som med ett visst transportmedel eller under en viss angiven, kortare tidrymd ankommer till eller avreser från en viss gräns- eller kustort eller annan plats som har förbindelse med utlandet (särskild kontroll). En särskild kontroll får beslutas endast om det finns anledning att anta att en eller flera resande, som med transportmedlet eller under tidrymden ankommer till eller avreser från platsen, har begått eller står i begrepp att begå ett brott enligt 5 § eller 6 § tredje stycket eller försök till ett sådant brott, tillräckliga uppgifter saknas för att rikta misstanke mot en bestämd person eller en mindre krets av personer, och åtgärden är nödvändig för att ett ingripande mot brottet skall kunna ske.Beslut om särskild kontroll får fattas av chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tullverket. Beslutet skall prövas av Tullverkets chef eller av verkets chefsjurist. Om det uppenbarligen är fara i dröjsmål, får beslutet utan sådan prövning verkställas omedelbart. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMTed Stahl(Finansdepartementet)