Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:233 Utkom från trycket den 11 maj 2004Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen;utfärdad den 29 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201. föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:811. Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),injektionssprutor och kanyler,dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,hundar och katter för annat ändamål än handel,spritdrycker, vin och starköl enligt alkohollagen (1994:1738), teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. samt tobaksvaror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för människor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för införseln inte är uppfyllda,barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi,varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,varor som skall beskattas enligt lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.7 §7 § Senaste lydelse 2003:811.För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 § andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror fullgjorts riktigt och fullständigt, får en tulltjänsteman undersökatransportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan förvaras vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land, eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMTed Stahl(Finansdepartementet)