Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall ha följande lydelse.

1 kap.

kap. 1 §

2I denna lag finns bestämmelser om förflyttning av punktskattepliktiga varor samt om kontroll avseende punktskattepliktiga varor vid yrkesmässiga vägtransporter och vid försändelser med post. Bestämmelserna har sin grund i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor3, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG4.

SFS 2004:234

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.
På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMCarl Gustav Fernlund(Finansdepartementet)
Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201.
Senaste lydelse 2002:883.
EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).
EGT L 161, 1.7.2000, s. 81 (Celex 32000L0047).