Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:242 Utkom från trycket den 11 maj 2004Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar;utfärdad den 22 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172. föreskrivs att i 1 § lagen (1995:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningarSenaste lydelse av 1 § 1992:1452. orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.På regeringens vägnarLARS-ERIK LÖVDÉNSten Andersson(Justitiedepartementet)