Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:244 Utkom från trycket den 11 maj 2004Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 22 april 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172. föreskrivs att i 3 kap. 11 §, 5 kap. 9 §, 7 kap. 17 § och 8 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554)Senaste lydelse av 3 kap. 11 § 1999:1112 5 kap. 9 § 1999:1112 7 kap. 17 § 1999:1112 8 kap. 1 § 1999:1112. orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)