Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 7 och 7 a §§ lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall2 orden ”Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.


SFS 2004:248

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMPer Hall(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.
Senaste lydelse av 7 § 2001:367 7 a § 2001:367.