Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:285 Utkom från trycket den 18 maj 2004Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 29 april 2004.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/7/EG av den 18 februari 2002 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen (EGT L 67, 9.3.2002, s. 47, Celex 32002L0007). i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 4 kap. 17 §, 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 och 5 §§ samt 14 kap. 3 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 17 a och 17 b §§, av följande lydelse.4 kap.17 §17 § Senaste lydelse 2000:289.Ett annat motordrivet fordon än en buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får inte föras på andra vägar än enskilda om fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, är längre än 24,0 meter. Längden av ett fordonståg, lasten inräknad, får dock uppgå till 25,25 meter om följande villkor är uppfyllda.Varje ingående fordon är utrustat med sådana låsningsfria bromsar och kopplingsanordningar som Vägverket föreskriver.Varje ingående motordrivet fordon har en största längd av 12,0 meter.Varje ingående släpvagn, utom påhängsvagn, har en största längd av 12,0 meter.Avståndet mellan kopplingstappen och bakkanten på en påhängsvagn överstiger inte 12,0 meter.Det horisontella avståndet mellan kopplingstappen och varje punkt på framkanten av en påhängsvagn överstiger inte 2,04 meter.Fordonstågets sammanlagda lastlängd bakom förarhytten, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, överstiger inte 21,86 meter.Avståndet, mätt parallellt med fordonstågets längsgående axel, från den längst fram belägna yttre punkten på lastutrymmet bakom förarhytten till den längst bak belägna yttre punkten på fordonståget överstiger inte 22,9 meter.Fordonsbredden, utom för påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon, är högst 2,55 meter.Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon är högst 2,60 meter.Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter.Fordonståget uppfyller de vändningskrav som Vägverket föreskriver.Bestämmelserna om längd och avstånd i första stycket 2–5 skall omfatta även avtagbara påbyggnader och standardiserade godsbehållare såsom containrar.Fordon som har registrerats före den 1 november 1997 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, skall till utgången av år 2006 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket 2–10. 17 a §17 a §En buss med eller utan ett därtill kopplat fordon får föras på andra vägar än enskilda endast om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, inte överstiger de mått som anges nedan samt uppfyller de vändningskrav som Vägverket föreskriver.
Fordon
Längd
Buss med två axlar 
13,5 meter 
Buss med fler än två axlar 
15,0 meter 
Ledbuss 
18,75 meter 
Buss med släpvagn 
18,75 meter 
Bussar som har registrerats före den 1 juli 2004 och vars utförande därefter inte väsentligen har förändrats, skall till utgången av år 2020 inte omfattas av bestämmelserna i första stycket. 17 b §17 b §Vägverket får föreskriva att fordon eller fordonståg får föras trots att de längder som anges i 17 § första stycket första meningen och i 17 a § överskrids. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras. 10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2002:943.Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng. De särskilda trafikreglerna får gälla följande.Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område skall vara gågata eller gårdsgata.Att ett visst område skall vara tättbebyggt område.Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.Förbud mot trafik med fordon. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §, 53 § 2–5, 54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §. 13 kap.3 §3 § I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
 
 
 
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket 
En kommun 
Kommunen 
 
 
 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
 
 
 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör  
 
 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
4. 3 kap. 48, 52 eller 53 § 25, 54 §, 55 § 3 eller 4 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Vägverket 
 
 
 
6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
7. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 § första eller andra stycket eller 18 a § första stycket 
 
Vägverket 
 
 
 
9. 4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §  
Ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
10. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
11. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
 
 
 
12. 9 kap. 1 § 15 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
 
b) övriga fall 
 
 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
13. 9 kap. 1 § 6 
 
Vägverket 
 
 
 
14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 5 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Vägverket 
 
 
 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 69, 12 eller 13 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10  
 
Kommunen 
 
 
 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17 
En kommun 
 
 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
Kommunen 
 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än ett kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
 
 
 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket  
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 a, 17, 17 a, 18 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §. 5 §5 § Senaste lydelse 1999:240.Meddelas undantag från bestämmelserna i 4 kap. 12–15, 17 eller 18 § får undantag medges eller föreskrivas även från bestämmelserna i 3 kap. 7 § andra stycket och 12 § första stycket 3 om det behövs av säkerhets- eller framkomlighetsskäl.Meddelas undantag från bestämmelserna i 3 kap. 6 § första stycket eller tredje stycket eller 4 kap. 2 § skall den högsta tillåtna hastigheten fastställas. Även i övrigt får undantag förenas med särskilda villkor. 14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2002:943.Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i a) 2 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4, 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket, b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §, 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–10, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–21 §,d) 5 kap.1 eller 3–5 §, e) 6 kap.3 eller 5 §, f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller g) 9 kap.1 eller 2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt, annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)