Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:289 Utkom från trycket den 18 maj 2004Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 22 april 2004.Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. dels att 2 kap. 12 § skall upphöra att gälla, dels att 1 kap. 5 §, 6 kap. 7 och 9 §§, 10 kap. 11 § och 12 kap. 2 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas fyra nya bestämmelser, 6 kap. 11 a, 11 b, 19 och 20 §§, samt närmast före 6 kap. 11 a, 11 b, 19 och 20 §§ nya rubriker av följande lydelse.1 kap.5 §5 §Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på högskolorna med undantag av 3 §, 4 § andra stycket, 6, 11–14, 19, 21–23, 32, 33 och 35 §§. Vid tillämpning av verksförordningen skall med chefen för myndigheten förstås rektor.Styrelsen får dock inrätta en personalansvarsnämnd med uppgifter enligt 19 § verksförordningen. En sådan nämnd skall bestå – förutom av rektor och personalföreträdarna – av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektor skall vara nämndens ordförande.Personalföreträdarna utses enligt föreskrifter i personalföreträdarförordningen (1987:1101).6 kap.7 §7 §I kursplanen skall angeskursens benämning,kursens poängtal och fördjupningsnivå i förhållande till examensfordringarna,syftet med kursen,det huvudsakliga innehållet i kursen,den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till kursen,formerna för att bedöma studenternas prestationer,de betygsgrader som skall användas,om kursen är uppdelad i delar, samt om antalet tillfällen för prov eller praktik- eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.9 §9 §I utbildningsplanen skall angesde kurser som utbildningen omfattar,den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen,de krav på särskilda förkunskaper och andra villkor som gäller för att bli antagen till utbildningen.I utbildningsplanen skall det också anges när utbildningsplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.Antal prov m.m.11 a §11 a §Om en högskola begränsar det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.Ny examinator11 b §11 b §En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.Rättelse av betyg19 §19 § Tidigare 19 § upphävd genom 1999:30.Ett beslut enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223) om rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i fråga om ett betyg skall fattas av examinator.Omprövning av betyg20 §20 §Finner examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.10 kap.11 §11 §Disciplinnämnden skall se till att ett ärende som hänskjuts dit utreds noggrant. Nämnden skall ge den student som berörs av ärendet tillfälle att inför nämnden uttala sig i saken. Studenten har även rätt att närvara när andra uttalar sig inför nämnden, om inte särskilda skäl talar mot det.12 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2002:761.Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas, nämligenbeslut om anställning vid en statlig högskola, med undantag av anställning som doktorand, som professor eller lektor vid anställning enligt 4 kap. 11, 13 eller 13 a §§ eller som lektor eller adjunkt vid anställning enligt 30 § 5 tredje meningen,beslut enligt 4 kap. 28 § andra stycket att avslå en ansökan om befordran,beslut enligt 4 kap. 28 § tredje stycket att avslå en begäran om anställning som professor,beslut enligt 4 kap. 28 § fjärde stycket att avslå en begäran om anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen,beslut om tillgodoräknande av kurs,avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,beslut att dra in resurser för en doktorands forskarutbildning enligt 8 kap. 10 § och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt 8 kap. 11 §,avslag på en students begäran att få examensbevis eller utbildningsbevis, och beslut att inte bevilja den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.Om någon som sökt en anställning som lektor med stöd av första stycket 1 överklagar ett beslut av högskolan att anställa någon annan och överklagandenämnden bifaller överklagandet, skall det ske på så sätt att den klagande anställs som professor, om det yrkas i överklagandet. Detta gäller dock bara om den klagande har behörighet för en sådan anställning och har begärt prövning av detta enligt 4 kap. 23 §.Ett överklagande enligt första stycket 3 skall inte prövas om överklagandenämnden beslutar att någon annan skall ges anställningen på grund av ett överklagande enligt första stycket 1.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)