Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:296 Utkom från trycket den 26 maj 2004Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 6 maj 2004.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 1 kap. 2 §, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3 och 5 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 6 kap. 4 a § och 14 kap. 6 a §, av följande lydelse.1 kap.2 §2 §Inom inhägnat järnvägs- eller industriområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område gäller inte följande bestämmelser: 2 kap. 1 § tredje stycket, 2 kap. 2, 9 och 10 §§, 3 kap. 2–4, 11, 13 och 14 §§, 3 kap. 15 § första stycket 1–8 och 15, 3 kap. 16, 18, 30, 31, 33 och 35 §§, 3 kap. 47 § första stycket 1, 3 kap. 49–52 §§, 3 kap. 55 § första stycket 2 och 4, 3 kap. 57, 58 och 64–83 §§,4 kap. 2–7, 9, 19 och 21 §§,6 kap. 1–4 och 5 §§, samt7 kap. 1 och 5 §§.I terräng gäller inte heller bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 § inom sådana inhägnade områden som avses i första stycket. 6 kap.4 a §4 a §Den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel skall använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd.Cykelföraren skall se till att passagerare använder cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd i enlighet med bestämmelsen i första stycket. 13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2004:285.I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
 
 
 
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket 
En kommun 
Kommunen 
 
 
 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
 
 
 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör  
 
 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
4. 3 kap. 48, 52 eller 53 § 25, 54 §, 55 § 3 eller 4 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Vägverket 
 
 
 
6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
7. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 § första eller andra stycket, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Vägverket 
 
 
 
9. 4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §  
Ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
10. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
11. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
 
 
 
12. 9 kap. 1 § 15 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
 
b) övriga fall 
 
 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
13. 9 kap. 1 § 6 
 
Vägverket 
 
 
 
14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 5 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Vägverket 
 
 
 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 69, 12 eller 13 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10  
 
Kommunen 
 
 
 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17 
En kommun 
 
 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
Kommunen 
 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
 
 
 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än ett kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
 
 
19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
 
 
 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket  
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 a, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §. 14 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2004:285.Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i a) 2 kap. 1 § fjärde stycket, 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4, 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket, b) 3 kap.2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §, 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,c) 4 kap.1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–21 §, d) 5 kap.1 eller 3–5 §, e) 6 kap.3 eller 5 §, f) 8 kap.1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller g) 9 kap.1 eller 2 §,andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt, annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, ellerföreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.5 §5 § Senaste lydelse 1999:240.En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 § tredje stycket döms till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare i yrkesmässig trafik. 6 a §6 a §En cykelförare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom eller henne enligt 6 kap. 4 a § andra stycket döms till penningböter. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)