Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:321 Utkom från trycket den 2 juni 2004Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 19 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217. föreskrivs att 11 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall ha följande lydelse.11 §11 §En övervakningskamera får efter anmälan enligt 17 § sättas upp för allmän kameraövervakning i en banklokal eller ett postkontor, i området omedelbart utanför in- och utgångar till en sådan lokal samt vid betalningsautomater eller liknande anordningar i anslutning till en sådan lokal, omövervakningen har till enda syfte att förebygga eller avslöja brott ochövervakningskameran är fast monterad och försedd med fast optik.Med banklokal avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Med postkontor avses en lokal där det huvudsakligen bedrivs verksamhet i vilken ingår postverksamhet enligt postlagen (1993:1684).Avlyssning eller upptagning av ljud får ske endast sedan anordning för avlyssning eller upptagning av ljud aktiverats på grund av misstanke om brott. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)