Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:381 Utkom från trycket den 2 juni 2004Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 19 maj 2004.Regeringen föreskriver att bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning skall ha följande lydelse. Bilaga A Senaste lydelse 2003:856. Ändringen innebär bl.a. att Arbetstagare hos Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg och rubriken Kriminalvården har tagits bort ur förteckningen. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde
Särskilda bestämmelser
 
 
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige  
1), 2), 7)  
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
 
 
Socialvården samt hälso- och sjukvården  
 
Arbetstagare vid Allmänna barnhusets expedition, vilkas tjänster finns upptagna på personalförteckning fastställd av regeringen 
3), 7) 
 
 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola  
1), 7) 
Franska skolan, 
 
Lundsbergs skola, 
 
Vackstanässkolan och 
 
Bergsskolan i Filipstad: 
 
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
7) 
Arbetstagare vid Drottningholmsteatermuseum 
7) 
 
 
Teater-, dans- och musikinstitutioner  
 
Arbetstagare vid: 
 
AB Helsingborgs Stadsteater,  
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 
 
AB Upsala Stadsteater, 
 
Borås Stadsteater, 
 
Dramaten, 
 
Folkoperan AB, 
 
Folkteatern i Göteborg ek.för., 
 
Gotlandsmusiken, 
 
Gävle symfoniorkester, 
 
Göteborgs konsert AB, 
 
GöteborgsOperan AB, 
 
Göteborgs Stadsteater AB, 
 
Helsingborgs Nya Konserthus AB, 
 
Kalmar läns musikstiftelse, 
 
Kammarorkestern Musica Vitae, 
 
Kommunalförbundet Norrlands Musik- ochdansteater (NMD), 
 
Kommunalförbundet Teater Västmanland, 
 
Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta), 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, 
 
Länsmusiken i Jämtlands län, 
 
Länsteatern på Gotland, 
 
Länsteatern i Jämtlands län, 
 
Malmö Dramatiska Teater AB, 
 
Malmö Musikteater AB, 
 
Malmö Symfoniorkester AB, 
 
Musik för Örebro län (Svenska Kammarorkestern), 
 
Musik för Örebro län, 
 
Musik i Blekinge, 
 
Musik i Dalarna, 
 
Musik i Gävleborg, 
 
Musik i Halland,  
 
Musik i Syd, 
 
Musik i Uppland, 
 
Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), 
 
Musik i Väst, 
 
Musik i Västernorrland, 
 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester), 
 
Norrbottensmusiken, 
 
NorrDans, 
 
Operan, 
 
Riksteatern, 
 
Skånes Dansteater AB, 
 
Smålands musik och teater, 
 
Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta), 
 
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 
 
Svenska rikskonserter, 
 
Stiftelsen Göteborgsmusiken, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Örebro, 
 
Stiftelsen Musikteatern i Värmland, 
 
Stiftelsen Norrbottensteatern, 
 
Stiftelsen Teater Västernorrland, 
 
Stiftelsen Östergötlands länsteater, 
 
Stockholms konserthusstiftelse, 
 
Stockholms Stadsteater AB, 
 
Symfoniorkestern Norrköping, 
 
Sörmlands Musik och Teater, 
 
Teater Halland, 
 
Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan), 
 
Västerbottensteatern AB, 
 
Västsvenska Teater och Dans AB och Östgötamusiken 
4), 5) 
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 
4), 6) 
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 
4) 
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater 
5), 7) 
Särskilda bestämmelser 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk.2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution skall de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.3) Huvudmannen betalar varje månad sin del av kostnaden för de förmånsbestämda pensionsförmåner som betalas ut av Statens pensionsverk. Denna del beräknas enligt andra stycket.Huvudmannen skall betala den del av förmånen som grundas på anställningstid efter den 31 december 2002 hos huvudmannen. Huvudmannen skall dessutom betala hela den del av förmånen som grundas på anställningstid före den 1 januari 2003, om förmånen tjänats in av en person som var anställd hos huvudmannen den 31 december 2002 eller av en person som tidigare hade varit anställd hos huvudmannen och därefter inte har haft någon annan anställning med statlig pensionsrätt före den 1 januari 2003.4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet. 5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den. Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning. 6) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd. 7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Den tillämpas dock på Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg från och med den 1 februari 2004.På regeringens vägnarGUNNAR LUNDErik Nymansson(Finansdepartementet)