Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:383 Utkom från trycket den 2 juni 2004Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 13 maj 2004.Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse.4 kap.18 §18 § Senaste lydelse 2002:761.Innan en lärare anställs tills vidare eller tills vidare för viss tid skall högskolan kungöra anställningen till ansökan ledig och genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om den. Detta gäller dock inte anställning som avser en tid som är kortare än sex månader, anställning av adjungerad lärare, timlärare och gästlärare, anställning, utom anställning som professor eller forskarassistent, av den som har företrädesrätt till återanställning eller till anställning med högre sysselsättningsgrad eller av den som omplaceras på grund av 7 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, anställning av en lektor eller, i fall som avses i 12 §, en professor, om anställningen avser någon som under minst sex år utan avbrott har haft en anställning som forskare och anställningen beslutats av ett forskningsråd samt högskolan särskilt har beslutat att forskaren skall anställas som lektor efter anställningen som forskare,en befordran till professor eller lektor, en sådan anställning som avses i 30 § 1, om den förnyas, en anställning tills vidare av en lektor eller en adjunkt som har varit anställd med stöd av 30 § 3; kungörelse och information skall dock ske, om den tidigare anställningen inte har kungjorts och det inte har informerats om den, en anställning av en lektor eller en adjunkt med stöd av 30 § 4, eller en anställning av en lektor eller en adjunkt med stöd av 30 § 5 andra eller tredje meningen. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter skall tillämpas på ett anställningsförfarande som avser en person som har varit anställd som forskare vid ett forskningsråd.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)