Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 16 § jordabalken2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

kap. 16 §

Sammanlägges fastighet eller del av fastighet med annan fastighet eller fastighetsdel, omfattar inteckning som besvärar någon av de i sammanläggningen ingående fastigheterna eller fastighetsdelarna hela den nybildade fastigheten.
En fastighet som har bildats genom avstyckning ansvarar inte för inteckningar i stamfastigheten eller stamfastigheterna, om
  • 1. lantmäterimyndigheten har meddelat ett beslut om inteckningsfrihet enligt 10 kap. 8 a § fastighetsbildningslagen (1970:988), eller
  • 2. fastigheten har bildats genom avstyckning av en samfällighet eller en viss ägovidd av en samfällighet.

SFS 2004:395

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238.
Balken omtryckt 1971:1209.