Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:396 Utkom från trycket den 8 juni 2004Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);utfärdad den 27 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238. föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen (1970:988)Lagen omtryckt 1992:1212. skall införas en ny paragraf, 10 kap. 8 a §, av följande lydelse.10 kap. 8 a §8 a §Vid avstyckning enligt 1 § får lantmäterimyndigheten besluta att inteckningarna i stamfastigheten inte skall gälla i styckningslotten. Ett sådant beslut får meddelas om stamfastighetens eller styckningslottens ägare begär det.Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om borgenärer som har panträtt i stamfastigheten medger det. Om stamfastigheten och styckningslotten har samma ägare, krävs även medgivande från innehavare av annan inskriven rättighet som har lika rätt som eller sämre rätt än inteckningarna. Om stamfastigheten belastas av gemensamma inteckningar, krävs dessutom de medgivanden från fastighetsägare, borgenärer med panträtt och övriga rättighetshavare som krävs för relaxation enligt 22 kap. 11 § jordabalken. Medgivande behövs inte från den för vilken avstyckningen är väsentligen utan betydelse.Beslutet enligt första stycket skall tas upp i fastighetsbildningsbeslutet. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)