Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:403 Utkom från trycket den 8 juni 2004Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 27 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:77, bet. 2003/04:JuU25, rskr. 2003/04:205. föreskrivs att 13 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.13 §13 §Registerkontroll skall göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, utbildning, besök eller något annat deltagande i verksamhet, om anställningen eller deltagandet i verksamheten har placerats i säkerhetsklass.Registerkontroll skall inte göras när det gäller uppdrag som offentlig försvarare eller annat ombud inför domstol än offentligt ombud enligt 27 kap. 27 § rättegångsbalken. Registerkontroll skall inte heller göras när det gäller uppdrag som ledamot i riksdagen eller i fullmäktige eller liknande uppdrag. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMStefan Johansson(Justitiedepartementet)