Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

2Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning vid förundersökning angående
  • brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet innefattar gärning varom i 4 § nämnda kap. sägs,
  • brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 §, 18 kap. 1, 3 eller 4 § eller 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 10 § brottsbalken,
  • brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 eller 6 § eller 4 kap. 1, 1 a, 2 eller 4 § brottsbalken, om gärningen innebär förgripelse mot Konungen eller annan som är nämnd i 18 kap. 2 § samma balk,
  • brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller
  • försök, förberedelse eller stämpling till brott som ovan nämnts, om sådan gärning är belagd med straff.

SFS 2004:405

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAri Soppela(Justitiedepartementet)
Bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232.
Senaste lydelse 2003:151.