Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 4 kap. 3 § skall upphöra att gälla,

dels att 4 kap. 1 a och 10 §§ skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 1 a §

3Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av olaga tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall
  • 1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,
  • 2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
  • 3. utnyttjas för avlägsnande av organ, eller
  • 4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatte,
  • döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket,
  • 1. till annan för över kontrollen över en person, eller
  • 2. från annan tar emot kontrollen över en person.
Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år skall dömas för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.
Är ett brott som avses i första–tredje styckena mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

4 kap. 10 §

4För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja sådant brott döms till ansvar enligt vad som sägs i 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt eller till dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa.

SFS 2004:406

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232.
Senaste lydelse av 4 kap. 3 § 2002:436.
Senaste lydelse 2002:436.
Senaste lydelse 2002:436.