Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 18 § jordabalken2 skall ha följande lydelse.

13 kap.

kap. 18 §

3När fastighetsägaren är skyldig att lösa egendom, skall talan om lösesumman väckas inom ett år efter det att uppsägningen antecknades i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om tomträttshavaren har klandrat uppsägningen enligt 16 §, får talan om lösesumman i stället väckas inom ett år efter det att domen i målet om klander vann laga kraft. Om tiden inte iakttas, förfaller uppsägningen. Talan får väckas av såväl fastighetsägaren som tomträttshavaren.
Sedan domen om lösesumman har vunnit laga kraft, skall lösesumman inom en månad deponeras hos länsstyrelsen. Lösesumman behöver dock inte deponeras tidigare än en månad före den dag till vilken uppsägningen har ägt rum. Om lösesumman inte deponeras inom föreskriven tid, skall länsstyrelsen efter ansökan ta ut beloppet som om betalningsskyldighet hade ålagts genom domen. När lösesumman har deponerats, skall länsstyrelsen genast anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Medel som har deponerats skall genast sättas in i bank eller kreditmarknadsföretag mot ränta.

SFS 2004:424

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.
Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse 2000:226.