Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 56 § sjömanslagen (1973:282) skall ha följande lydelse.

kap. 56 §

En sjömans lön skall på begäran av sjömannen helt eller delvis månadsvis
  • 1. betalas ut till en bestämd person här i landet, eller
  • 2. för sjömannens räkning sättas in i bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.
Om det belopp som betalas ut eller sätts in endast utgör en del av lönen får avdrag göras i beloppet bara om
  • 1. sjömannen lämnat sitt samtycke, eller
  • 2. den resterande delen av lönen inte räcker till betalning av sådana belopp som sjömannen enligt lag eller annan författning är skyldig att betala eller till kvittning, om sådan får göras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

SFS 2004:427

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.