Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i fordonslagen (2002:574);

Enligt riksdagens beslut1 i fråga om fordonslagen (2002:574)

dels att 3 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det närmast före rubriken ”Definitioner” i 1 kap. skall införas en ny paragraf, 1 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 a §

I fråga om fordon som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451).

3 kap.

3 kap. 4 §

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller den som Vägverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar eller utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

SFS 2004:467

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.