Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:504 Utkom från trycket den 11 juni 2004Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 27 maj 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:89, bet. 2003/04:JuU26, rskr. 2003/04:234. föreskrivs att 23 kap. 22 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.23 kap.22 §22 § Senaste lydelse 1994:1412.Förundersökning enligt detta kapitel behöver inte genomföras, om det ändå finns tillräckliga skäl för åtal och det gäller ett brott som inte kan antas föranleda någon annan påföljd än böter eller ett sådant brott som avses i 45 kap. 2 § första eller andra stycket. Beslag får i dessa fall användas enligt vad som föreskrivs i 27 kap.Vill åklagaren utvidga väckt åtal, får det ske, utan att förundersökning enligt detta kapitel ägt rum. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAri Soppela(Justitiedepartementet)