Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:523 Utkom från trycket den 16 juni 2004Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 3 juni 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258. föreskrivs att 1 kap. 1 a § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg skall ha följande lydelse.1 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2000:1338.För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i järnvägslagen (2004:519).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYDan Sandberg(Näringsdepartementet)