Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:532 Utkom från trycket den 16 juni 2004Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 3 juni 2004.Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2003:818.Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna förordning.Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.LEIF PAGROTSKYLennart Renbjer(Näringsdepartementet)