Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 a § konsumentköplagen (1990:932) skall ha följande lydelse.

kap. 20 a §

2Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art.
Vid köp av byggnadsdelar som är avsedda att utgöra en huvudsaklig del av ett en- eller tvåbostadshus gäller vad som sägs i första stycket fel som visar sig inom två år efter avlämnandet.

SFS 2004:553

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.
Senaste lydelse 2002:587.