Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i jordabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 19 d § jordabalken2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

kap. 19 d §

3En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en fastighet till en konsument huvudsakligen för enskilt ändamål får inte mot konsumenten åberopa ett köpevillkor som i jämförelse med bestämmelserna i 11–19 c §§ är till nackdel för denne.
Trots första stycket kan näringsidkaren och konsumenten träffa avtal om att ersättning för skada enligt bestämmelserna i 12–19 §§ inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

SFS 2004:555

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240.
Balken omtryckt 1971:1209.
Senaste lydelse 1990:936. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.