Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385)2 skall ha följande lydelse.

8 kap.

kap. 9 §

3Den som är underårig eller i konkurs eller som har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.
Till styrelseledamot får inte utan godtagbara skäl utses någon som inte avser att ta del i sådan verksamhet som enligt denna lag ankommer på styrelsen.
En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

SFS 2004:577

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.
Lagen omtryckt 1993:150.
Senaste lydelse 2001:932.