Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:583 Utkom från trycket den 18 juni 2004Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 10 juni 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225. föreskrivs att det i årsredovisningslagen (1995:1554) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 27 §, samt närmast före paragrafen en ny rubrik av följande lydelse.5 kap.Särskilt om europabolag27 §27 §I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolagEGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157). skall vad som sägs om styrelseledamöter i 12, 18 b, 20 och 22–25 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i bolagets tillsynsorgan.Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att de i första stycket angivna bestämmelserna skall tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMJohan Danelius(Justitiedepartementet)