Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:592 Utkom från trycket den 18 juni 2004Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;utfärdad den 3 juni 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:87, bet. 2003/04:JuU27, rskr. 2003/04:247. föreskrivs att 25 f och 27 §§ lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom skall ha följande lydelse.25 f §25 f § Senaste lydelse 2000:460.I fall som avses i 25 b § 1 skall offentligt biträde förordnas för den dömde, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.I ärenden hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av Regeringskansliet.Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 27 §27 § Senaste lydelse 2000:460.I mål och ärenden angående verkställighet utomlands av frihetsberövande påföljd skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.I ärenden hos regeringen prövas frågor om offentligt biträde av Regeringskansliet.Beslut om offentligt biträde eller om ersättning till denne överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)