Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:633 Utkom från trycket den 30 juni 2004Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning;utfärdad den 17 juni 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265. föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning skall ha följande lydelse.7 §7 §Tillstånd krävs inte för allmän kameraövervakningnär övervakningen sker med en övervakningskamera som av trafiksäkerhetsskäl eller för säkerheten i arbetsmiljön är uppsatt på fordon, maskin eller liknande för att förbättra sikten för föraren eller användaren,vid övervakning som utförs av Vägverket a) vid trafikövervakning ellerb) vid en sådan betalstation som avses i bilagan till lagen (2004:629) om trängselskatt och sker för att samla in endast sådana uppgifter som behövs för att beslut om trängselskatt enligt lagen skall kunna fattas och för att kontrollera att sådan skatt betalas ellernär övervakningen sker i sådana fall som avses i 4 § första stycket.14 §14 § Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får bevaras under högst en månad, om inte länsstyrelsen beslutar om en längre bevarandetid.Första stycket gäller inte, om materialethar betydelse vid utredning av brottslig verksamhet och antingen tagits upp av polismyndighet eller inom en månad från upptagningen lämnats över till polismyndighet eller åklagare av någon annan som gjort upptagningen,ges in till domstol i mål om ansvar för brott ellertagits upp vid sådan övervakning som avses i 7 § 2 b.När bild- eller ljudmaterial inte längre får bevaras skall det omedelbart förstöras. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)