Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:679 Utkom från trycket den 13 juli 2004Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 1 juli 2004.Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925)Senaste lydelse av 3 kap. 6 § 2003:817. dels att 3 kap. 6 § skall upphöra att gälla, dels att 3 kap. 5 §, 10 kap. 5 § och 11 kap. 17 § samt rubriken närmast före 3 kap. 5 § skall ha följande lydelse.3 kap. Godkännandemyndighet5 §5 §EG-typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter meddelas för Sveriges del av Vägverket i fråga om direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 2002/24/EG samt särdirektiven till dessa ramdirektiv.10 kap. 5 §5 §Om fordonet vid en flygande inspektion har andra brister än som avses i 2–4 §§, skall fordonsägaren avhjälpa dem och förrättningsmannen förelägga denne att inom en viss tid1. låta fordonet genomgå en kontrollbesiktning,2. låta reparera och prova fordonet hos en ackrediterad verkstad eller för ett besiktningsorgan visa att bristerna har avhjälpts, eller3. när det gäller ett fordon som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, genom ett intyg eller på något annat tillförlitligt sätt styrka för en polismyndighet att bristerna har avhjälpts. Om ett föreläggande enligt första stycket inte har följts inträder körförbud för fordonet.Vid provning och reparation hos en ackrediterad verkstad gäller i fråga om intyg vad som sägs i 9 kap. 14 § tredje stycket och 16 §.11 kap. 17 §17 §Vägverket skall som godkännandemyndighet enligt 3 och 4 kap. fullgöra de uppgifter som Sverige ansvarar för enligt tillämpliga direktiv, avtal om ömsesidigt erkännande och reglementen samt får meddela föreskrifter för verkställigheten av direktiven och avtalen.I fråga om utseende och anmälan av provningsorgan gäller dock följande.Ett provningsorgan (teknisk tjänst) enligt 3 kap. skall utses och anmälas enligt de bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk kontroll som gäller ett organ som skall anmälas enligt 3 § samma lag.Ett provningsorgan enligt 4 kap. skall utses och anmälas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGOlof Hedberg(Näringsdepartementet)