Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:729 Utkom från trycket den 5 oktober 2004Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 23 september 2004.Regeringen föreskriverJfr kommissionens direktiv 2003/77/EG av den 11 augusti 2003 om ändring av Europa parlamentets och rådets direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, Celex 32003L0077), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/97/EG av den 10 november 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av anordningar för indirekt sikt och av fordon försedda med sådana anordningar, om ändring av direktiv 70/ 156/EEG och om upphävande av direktiv 71/127/EEG (EUT L 25, 29.1.2004, s. 1, Celex 32003L0097), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG av den 11 februari 2004 om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1 -fordon (EUT L 49, 19.2.2004, s. 36, Celex 32004L0003) samt kommissionens direktiv 2004/78/EG av den 29 april 2004 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG om värmesystem för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon och rådets direktiv 70/156/EEG med syftet att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen (EUT L 231, 30.6.2004, s. 69, Celex 32004L0078). att 2 kap. 6 § fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.2 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2004:28.Med de undantag som anges i andra stycket skall ett nytt fordon, som har godkänts enligt nedanstående EG-direktiv, är försett med ett typgodkännandemärke och är åtföljt av ett giltigt intyg om överensstämmelse i enlighet med de mallar som finns i bilagor till direktiven, i fråga om fordonets konstruktion och funktion anses stämma överens med kraven i denna förordning och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen och som gäller fordons beskaffenhet och utrustning.Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/78/EGEUT L 231, 30.6.2004, s. 69 (Celex 32004L0078). .Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/3/EG.Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/77/EGEUT L 211, 21.8.2003, s. 24 (Celex 32003L0077). .Vad som sägs i första stycket gäller dock intefordon som är konstruerade för vänstertrafik,fordon som är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard, ellerfordon som tillverkas i små serier.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2004.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)