Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:763 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10. föreskrivs att 2 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.2 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2004:142.Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon.Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §.Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för hindersprövning som har begärts före den 1 januari 2005. På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)