Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i äktenskapsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 3 §

2Äktenskap får inte ingås mellan dem som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon.
Halvsyskon får inte ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §.
Vid tillämpningen av första och andra styckena jämställs adoptivförhållande med släktskap. De som därvid anses som helsyskon får dock ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet som anges i 15 kap. 1 §.

SFS 2004:763

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för hindersprövning som har begärts före den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10.
Senaste lydelse 2004:142.