Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:764 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10. föreskrivs att 4 kap. 7 § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. skall ha följande lydelse.4 kap. 7 §7 §När det gäller adoptivbarnets ställning i förhållande till adoptanten och dennes släktingar upphör all verkan av adoptionen, om adoptivbarnet adopteras av annan än adoptantens make. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, om äktenskap ingåtts efter hindersprövning som begärts före den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)