Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:770 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10. föreskrivs att 6 kap. 12 §, 8 kap. 2 § samt 16 kap. 3 och 6 §§ socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.6 kap.12 §12 §Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens medgivande tas emot i syfte att adopteras av någon som inte är barnets förälder eller har vårdnaden om barnet. Medgivande skall inhämtas innan barnet lämnar det land där det har sitt hemvist.Medgivande får lämnas endast om den sökande är lämpad att adoptera. Vid den bedömningen skall särskild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandens ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden skall vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande lämnas även om han eller hon inte har deltagit i föräldrautbildning. Medgivandet upphör att gälla om inte barnet har tagits emot i hemmet inom två år från det medgivandet lämnades. 8 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2001:847.För familjerådgivning, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, föräldrautbildning inför adoption, hemtjänst, dagverksamhet, bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken eller för annan liknande social tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§. 16 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2001:847.Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga omansökan enligt 2 kap. 3 §,bistånd enligt 4 kap. 1 §,vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 §,förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,medgivande enligt 6 kap. 6 §,medgivande enligt 6 kap. 12 §,återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,samtycke enligt 6 kap. 14 §, elleravgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft. 6 §6 §Till böter döms den somöverträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats med stöd av 5 kap. 2 §, åsidosätter någon av bestämmelserna i 6 kap. 6 § första stycket eller 12 § första stycket, eller, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, 10 §, utan tillstånd driver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 §, i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 6 § fortsätter verksamheten. Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden, länsstyrelsen eller Socialstyrelsen. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.2. Äldre föreskrifter skall gälla i ärenden där ansökan om medgivande har kommit in till socialnämnden före den 1 januari 2005.På regeringens vägnarBERIT ANDNORBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)