Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäkring

dels att 1 kap. 2 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:275) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:275) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 kap.

kap. 2 §

Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan.
Om allmänt ombud hos Försäkringskassan finns särskilda bestämmelser.

SFS 2004:782

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Äldre bestämmelser om skadestånd i 18 kap. 37 och 38 §§ gäller för uppdrag som har fullgjorts före ikraftträdandet. Vad som i 18 kap. 38 § sägs om anmärkning skall gälla anmärkning av Riksförsäkringsverket eller Försäkringskassan och vad som sägs om överlämnande till styrelsen skall även gälla överlämnande till Försäkringskassan. Försäkringskassan för det allmännas talan om skadestånd enligt denna punkt.
3. Äldre bestämmelser i 18 kap. om redovisning och revision gäller i tilllämpliga delar efter utgången av år 2004. Regeringen får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av nämnda bestämmelser.
På regeringens vägnarBERIT ANDNORKjell Rempler(Socialdepartementet)
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.