Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 2 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

20 kap.

kap. 2 §

2Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på
 • 1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
 • 2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
 • 3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
 • 4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,
 • 5. den som i annat fall än som avses i 1–4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan
 • a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
 • b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,
 • c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller
 • d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,
 • 6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1,
 • 7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag,
 • 8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och
 • 9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar.

SFS 2004:785

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.
Senaste lydelse 2004:404.