Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:796 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i äktenskapsbalken;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8. föreskrivs att 3 kap. 1 § äktenskapsbalken skall ha följande lydelse.3 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2003:644.Innan äktenskap ingås skall prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Denna prövning skall göras av Skatteverket.Hindersprövningen skall begäras av kvinnan och mannen gemensamt hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)