Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:797 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8. föreskrivs att 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. skall ha följande lydelse.6 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2003:645.Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan.Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 17 b §17 b § Senaste lydelse 2003:645.Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag tillSkatteverket,om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,Försäkringskassan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)