Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 16 och 17 b §§ föräldrabalken2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

kap. 16 §

3Anmälan enligt 4 § andra stycket om gemensam vårdnad för föräldrar som inte är gifta med varandra prövas av Skatteverket. Anmälan skall göras skriftligen av båda föräldrarna.
Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 görs hos Skatteverket eller Försäkringskassan.
Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets barnet är folkbokfört vid tidpunkten för beslutet.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

kap. 17 b §

4Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till
  • 1. Skatteverket,
  • 2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,
  • 3. Försäkringskassan.

SFS 2004:797

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 2003:645.
Senaste lydelse 2003:645.