Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:833 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8. föreskrivs att 1 och 7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1999:311.I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hosriksdagen och dess myndigheter,myndigheterna under regeringen.Särskilda föreskrifter om arbetstagare som avses i första stycket 2 finns också i lagen (1994:261) om fullmaktsanställning. 7 d §7 d § Senaste lydelse 2001:1016.Ordinarie domare och chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen skall på eget initiativ till arbetsgivaren anmäla vilka typer av bisysslor de har. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarBOSSE RINGHOLMLilian Wiklund(Finansdepartementet)