Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:835 Utkom från trycket den 9 november 2004Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt;utfärdad den 28 oktober 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8. föreskrivs att 8 kap. 9 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt skall ha följande lydelse.8 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2002:276.Vid fullgörande av de uppgifter som avses i 6 och 7 §§ skall den utbildningsansvariga myndigheten samarbeta med Försäkringskassan, länsarbetsnämnden och andra berörda myndigheter.Den utbildningsansvariga myndighetens åtgärder bör samordnas med en eventuell arbetsgivares. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)