Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) skall ha följande lydelse.

6 kap.

kap. 7 §

Försäkringskassan skall enligt de bestämmelser som regeringen meddelar lämna Centrala studiestödsnämnden eller den överklagandenämnd som avses i 11 § de uppgifter som har betydelse för tillämpningen av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran lämna domstol, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. och föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap.

SFS 2004:846

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)
Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.