Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:868 Utkom från trycket den 9 november 2004Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 28 oktober 2004.Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2003:817.I följande författningar finns bestämmelser i nedan angivna ämnen, nämligenom undantag från denna förordning i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap,om färdskrivare i förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter och förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,om taxameter i yrkestrafikförordningen (1998:779),om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av utsläpp av avgaser och andra ämnen i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.Bestämmelser om vilken kontroll enligt denna förordning som ett fordon skall ha gått igenom för att få tas i bruk första gången finns i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)