Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2004:888 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.; utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och försäkringsersättningar för sjukvård m.m.Förordningen omtryckt 1991:1647. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1004 3 § 1998:1381 4 § 1997:1308 7 § 1996:1537. dels att 3, 4 och 7 §§ skall upphöra att gälla, dels att 2, 14 och 15 §§ skall ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 1998:1381.Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar.Det särskilda bidraget innefattar även ersättningför rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering enligt 1 § lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § första stycket tandvårdsförordningen (1998:1338),för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden,för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter,för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada,för avinstitutionalisering,för förebyggande hälsovård, samtför hjälp åt funktionshindrade.14 §14 § Senaste lydelse 1996:1537.Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att landstinget inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen.15 §15 § Senaste lydelse 1997:1308.Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)