Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:921 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.;utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.Förordningen omtryckt 1994:1937. skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 1999:898. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.Denna förordning gäller föreskrifter i kollektivavtal och andra föreskrifter som reglerar anställnings- eller avtalsvillkor för arbetstagare hos myndigheterna under regeringen. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)